Zasady certyfikacji systemu zakładowej kontroli produkcji betonu towarowego

Systemy zakładowej kontroli produkcji betonu towarowego to systemy wprowadzane przede wszystkim w wytwórniach betonu towarowego, kopalniach kruszyw, zakładach prefabrykacji, wytwórniach mas bitumicznych, zakładach produkcji elementów z betonu wibroprasowanego oraz zakładach produkcji domieszek chemicznych. Ich wdrożenie podnosi prestiż firmy oraz wzmacnia jej konkurencyjność.

Zakładowa kontrola produkcji betonu towarowego jest narzędziem, pozwalającym prowadzić stałą, wewnętrzna kontrolę, związaną z wprowadzeniem wyrobu budowlanego do obrotu. Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa na producentach betonu towarowego, przeznaczonego do zastosowań konstrukcyjnych, spoczywa obowiązek prowadzenia udokumentowanej, stałej i wewnętrznej kontroli produkcji zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206+A1:2016-12. Związany jest z tym obowiązek przeprowadzenia certyfikacji całego sytemu, w oparciu o wyżej wymienioną normę oraz program Certyfikacji Zgodności Zakładu i Zakładowej Kontroli Produkcji Betonu w Krajowym Systemie 2+. Jakie zatem są jej zasady?

Etap pierwszy

Pierwszym etapem certyfikacji systemu zakładowej kontroli produkcji betonu towarowego jest przesłanie do jednostki certyfikującej wypełnionej ankiety co celów certyfikacji zakładu produkcyjnego oraz zakładowej kontroli produkcji, następnie przesłanie zlecenia oraz zawarcie umowy o certyfikację. Uzyskanie certyfikatów w systemie krajowym oraz europejskim umożliwia oznakowanie wyrobu odpowiednim znakiem budowlanym lub oznakowaniem CE. Po złożeniu, wniosek jest oceniany przez jednostkę certyfikująca pod względem kompletności. Jeśli wszystko się zgadza, zostaje on zarejestrowany. Kompleksowe wdrożenie systemu zakładowej kontroli produkcji betonu towarowego oferuje między innymi sieć laboratoriów budowlanych BARG.

Etap drugi

Po rejestracji wniosku następuje inspekcja w zakładzie. W uzgodnionym wcześniej terminie, zespół ekspertów oraz audytorów przeprowadza w zakładzie kontrolę w obszarze objętym wnioskiem i zgodnie z planem inspekcji. Jej kryteriami są przede wszystkim wymagania właściwej, zharmonizowanej specyfikacji technicznej, dotyczącej danego wyrobu oraz dokumentacja systemowa wnioskodawcy. Po inspekcji sporządzony zostaje raport. Jeśli nie stwierdza on żadnych uchybień, można przejść do etapu trzeciego.

Etap trzeci

Etap trzeci to wydanie certyfikatu na zgodność zakładu i zakładowej kontroli produkcji z wymaganiami normy PN-EN 206+A1:2016-12. Decyzję o jego wydaniu podejmuje kierownik ośrodka certyfikacji, na podstawie przedstawionego mu kompletu dokumentów z postępowania certyfikacyjnego. W przypadku odmowy takiej certyfikacji, wnioskodawca zostaje o tym poinformowany na piśmie, do którego dołączone jest uzasadnienie. Od decyzji, podobnie jak w przypadku każdego postępowania administracyjnego, wnioskodawcy przysługuje odwołanie.

Napisz Odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *