Systemy preizolowane, sieci grzewcze w Polsce – charakterystyka

Preizolacja to potoczne określenie oznaczające system rurociągów ciepłowniczych, dostarczających ciepło do obiektów instytucjonalnych, przemysłowych i budynków mieszkaniowych. Tak w największym skrócie można wyjaśnić to zagadnienie przeciętnej osobie niezwiązanej zawodowo z ciepłownictwem.

Sieci preizolowane stosuje się głównie w miastach i mniejszych miejscowościach, w których istotną część zabudowań stanowi budownictwo wielorodzinne typu kamienice, bloki czy wieżowce. Osiedla mieszkaniowe powstałe w latach 1960-1990 z reguły powstawały w bezpośrednim sąsiedztwie dużych zakładów pracy a często w wyniku ich funkcjonowania na danym terenie. Przyzakładowe kotłownie węglowe natomiast nierzadko zasilały również sieć miejską i dostarczały ciepło technologiczne do węzłów i punktów rozdzielczych zlokalizowanych w centralnym miejscu osiedla lub bezpośrednio do budynków.

Do dziś takie modele dystrybucji ciepła funkcjonują w mniejszych miejscowościach, a niekiedy niezmiennie od początku istnienia. W wyniku transformacji ustrojowej znaczna część takich przedsiębiorstw uległa modernizacji lub likwidacji. Nastąpiły zmiany w charakterze produkcji danego przedsiębiorstwa, zmiany w strukturach właścicielskich lub podział i wyodrębnienie poszczególnych jednostek przedsiębiorstwa odpowiedzialnych za produkcję, wytwarzanie czy dostawę komponentów.

Stopniowy rozwój poszczególnych sektorów gospodarki generował jednak nowe możliwości, a co za tym idzie również miejsca pracy i migrację pracowników z terenów podmiejskich bezpośrednio do miast. Zjawisko niezmiennie obserwowane w minionej dekadzie jak i dziś. Sieci ciepłownicze dużych miast zasilane są centralnie lub w rozproszonej formie za pośrednictwem jednego dużego bloku elektroenergetycznego i kliku mniejszych, zlokalizowanych wg ustalonych obszarów administracyjnych.

Przykładowy model podziału stref produkcji ciepła technologicznego dla miasta Bydgoszczy opisany został poniżej.

Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A. w skład którego zalicza się trzy zakłady produkcyjne;

  1. Elektrociepłownia Bydgoszcz I – jednostka wytwarza i zaopatruje w ciepło technologiczne zachodni i centralny obszar miasta. Moc wytwórcza cieplna 194MW
  2. Elektrociepłownia Bydgoszcz II – główna jednostka dostarczająca ciepło grzewcze i produkująca energię elektryczną. Wyprodukowana energia stanowi podstawowe źródło zasilania miasta. Moc wytwórcza cieplna 664MW
  3. Elektrociepłownia Bydgoszcz III – funkcjonuje w charakterze jednostki szczytowej. Moc wytwórcza cieplna 45MW

Elektrociepłownia Bydgoszcz II jest największym i jednocześnie najnowocześniejszym obiektem

Rury preizolowane

Znaczenie preizolowanych sieci ciepłowniczych

Sieci ciepłownicze rozrastają się równolegle do powstających nowych osiedli. Dzisiejsze standardy budowy i eksploatacji sieci preizolowanych dostarczających ciepło do budynków, różnią się diametralnie od tych z początku okresu ich powstawania. Znane są przypadki podobno prawidłowego „funkcjonowania” sieci cieplnej z tylko jedną nitką „zasilającą” osiedle, bez „powrotu”, gdzie woda kotłowa na końcu rurociągu wypływała do rzeki. Szczęśliwie takie kwiatki rozpatrywane są dziś w kategoriach wydarzeń bez precedensu.

Dzisiejsze sieci ciepłownicze są w pełni zautomatyzowane, zabezpieczone, a najmniejsze odstępstwa czy usterki natychmiast raportowane odpowiednim służbom serwisowym. Niestety w dalszym ciągu osiedla zbudowane kilkadziesiąt lat temu borykają się z licznymi awariami, zwłaszcza w okresie zimowym. Nieustannie modernizuje się stare punkty dystrybucji i wymienia rurociągi ciepłownicze na nowe.

Każda przebudowa czy modernizacja dróg miejskich, budowa nowych trakcji i linii tramwajowych stanowi okazję do wymiany infrastruktury ciepłowniczej biegnącej wzdłuż modernizowanych odcinków. Budowa nowych osiedli mieszkaniowych, zmiany dotychczasowych form przeznaczenia obszarów miejskich, budowa centrów handlowych i obiektów usługowych wymusza nieustanne podnoszenie sprawności sieci ciepłowniczych.

Przestarzałe formy ogrzewania a sieci preizolowane

Lokalizacje historyczne w starych częściach miast, dotychczas pomijane w planach rozbudowy miejskich sieci grzewczych przez włodarzy miast, dziś są w głównym centrum zainteresowań. Analizuje się projekty doprowadzenia sieci preizolowanej w rejony dotychczas wykluczane i przyłączenia zabytkowych kamienic do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Kładzie się duży nacisk na redukcje zanieczyszczeń powstałych w wyniku spalania paliw stałych zwłaszcza w obrębie starówek i historycznych dzielnic centrów miast. Od kilku lat trwa nieustająca kampania wielu środowisk dążących do poprawy jakości powietrza i życia mieszkańców. Efektem tych starań są wprowadzone zakazy używania kotłów węglowych w wielu miastach Polski. Realizowane są projekty miejskie i unijne współfinansujące wymianę przestarzałych form ogrzewania, starych palenisk na rzecz rozbudowy obecnych sieci preizolowanych i podłączeń kolejnych budynków do sieci miejskich. Trwa radykalna walka z tzw. niską emisją, w ramach której wymianie ulega również rozbudowa sieci połączeń komunikacji miejskiej i wymiana taboru komunikacji na przyjazny środowisku.

Następuje epokowa zmiana myślenia i postrzegania problemu redukcji zanieczyszczenia środowiska, powietrza pyłami, oparami i szeregiem pozostałych toksycznych związków chemicznych powstających przy spalaniu w niesprawnym palenisku domowym. Dążenie do samowystarczalności energetycznej inteligentnych budynków, redukcja strat ciepła na przesyle, termomodernizacje budynków, to obecnie trend, który dodatkowo wspierany jest odpowiednimi regulacjami w budownictwie jedno i wielorodzinnym. Przepisy budowlane klasyfikują materiały budowlane, określają stopień zapotrzebowania budynku na ciepło, stawiają wymagania materiałowe dotyczące energochłonności urządzeń i wyposażenia budynku, a nawet jego usytuowanie względem stron świata.

Dobrej jakości artykuły preizolowane dostępne w sklepie hydraulicznym Proterm z Bydgoszczy!

Stojąc u progu tak drastycznych w skutkach i widocznych gołym okiem zmian klimatycznych, należy dążyć do budowy sprawnych i wydajnych sieci miejskich dostarczających ciepło wyprodukowane w nowoczesnych blokach energetycznych. Należy popularyzować przyjazną środowisku i mieszkańcom formę produkcji energii.

Należy uświadamiać potencjalnych odbiorców, jakie zalety i oszczędności wynikają z podłączenia się do sieci miejskiej. Korzyści nie wiążą się jedynie z oszczędnościami czysto finansowymi dotyczącymi z opłat za paliwo, ale otwierają nowe możliwości zagospodarowania dotychczas wykorzystywanych pomieszczeń jak kotłownia, składy opału, piwnice, itp. Nowoczesne węzły kompaktowe DSA 2F-1,2,3 Wall, oferowane przez firmę Proterm Bydgoszcz, z powodzeniem sprostają zapotrzebowaniu na ciepło w zakresie 30kWc.o. i 60kW c.w.u.

Przykładowy model DSA 2F-3 WALL o numerze katalogowym 144B5010, mocy posiada niewielkie wymiary i montowany jest na ścianie pomieszczenia. Wymiary urządzenia 120 cm x 80 cm x 65 cm, waga 80 kg, wydajność 60kW. W ofercie Proterm preizolacja znajduje się także szeroki wybór artykułów preizolowanych, niezbędnych do budowy czy modernizacji sieci. Zapraszamy do kontaktu i skorzystania z naszego doradztwa.

Napisz Odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *